Cmentarze komunalne w Brzeszczach

Regulamin

REGULAMIN CMENTARZY KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY BRZESZCZE

§ 1

1. Cmentarze komunalne w Brzeszczach i w Jawiszowicach stanowią własność Gminy Brzeszcze i położone są:

- Cmentarz Komunalny w Brzeszczach przy ul. Ofiar Oświęcimia, ul. Sobieskiego

 i ul. Dąbrowskiego,

- Cmentarz komunalny w Jawiszowicach przy ul. Olszyny.

2. Administratorem cmentarzy komunalnych jest Agencja Mieszkaniowa Spółka z o.o. z siedzibą w Jawiszowicach, os. Paderewskiego 40A.

3. Biuro obsługi cmentarzy znajduje się w siedzibie administratora cmentarza na terenie Gminy Brzeszcze i czynne jest w dni robocze w godzinach 7:00 – 15:00, a po godzinach urzędowania oraz w sobotę i w niedziele informacje można uzyskać pod numerem telefonu 504 206 160.

4. Biuro obsługi cmentarzy prowadzi księgi cmentarne, rejestr grobów, rezerwację terminów pochówków, pobiera opłaty za usługi cmentarne.

§ 2

1. Cmentarze czynne są:

– w okresie od 1 kwietnia do 30 września w godzinach od 6:00 do 21:00

– w okresie od 1 października do 31 marca w godzinach od 7:00 do 18:00

(nie dotyczy 31 października oraz 1 i 2 listopada).

2. Gmina Brzeszcze oraz administrator cmentarzy komunalnych nie odpowiadają za szkody na grobach i terenie cmentarza, powstałe na skutek klęski żywiołowej, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody nie wynikające z zaniedbania lub zaniechania.

§ 3

1. Na cmentarzach komunalnych pochowanie zwłok i szczątków może odbywać się w grobach jednomiejscowych i dwumiejscowych, w grobach rodzinnych i urnowych.

2. Usytuowanie grobów musi być zgodne z projektem i planem usytuowania grobów w poszczególnych sektorach oraz z zachowaniem wymiarów grobów, po uzyskaniu stosownego zezwolenia od administratora cmentarzy komunalnych.

§ 4

Na cmentarzach komunalnych stosuje się opłaty za usługi cmentarne w zakresie i w wysokości określonej w stosownej Uchwale Rady Miejskiej w Brzeszczach. Wymieniona uchwała jest podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzeszcze, w prasie lokalnej, a w szczególności poprzez wywieszenie w gablotach informacyjnych na cmentarzach komunalnych oraz siedzibie administratora.

§ 5

1. Opłata za miejsca i rezerwację pod grób ziemny lub murowany - grobowiec oraz za przedłużenie okresu ich użytkowania pobierana jest na okres 20 lat. Po tym czasie bez wezwania administratora cmentarzy należy ponownie wnieść stosowne opłaty.

2. W przypadku nie przedłużenia opłat wymienionych w pkt 1 na kolejne 20 lat grób zostanie zakwalifikowany do likwidacji (art.7 ust.2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych - Dz.U. 2019 r. poz. 1473). Likwidacja grobu będzie poprzedzona informacją na grobie i tablicy informacyjnej co najmniej 3 miesiące przed terminem likwidacji.

3. Gdy przed upływem 20 lat od uiszczenia opłaty dokonana zostanie ekshumacja zwłok lub szczątków ludzkich, miejsce pod grób ziemny pozostaje do dyspozycji administratora cmentarza. Dotychczasowemu dysponentowi miejsca zwrócona zostanie część wniesionej przez niego opłaty za miejsce pod grób. Wysokość zwróconej kwoty będzie proporcjonalna do okresu niewykorzystanego czasu za miejsce pod grób ziemny.

§ 6

1. Wybudowanie nagrobka-pomnika, grobu murowanego-grobowca wymaga uzyskania pisemnego zezwolenia administratora cmentarzy komunalnych oraz uiszczenia opłat określonych uchwałą stosowną Rady Miejskiej w Brzeszczach.

2. Uzyskanie zezwolenia o którym mowa w pkt 1 i wniesienie opłat za zezwolenie na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych nie jest wymagane przy wykonywaniu niżej wymienionych prac:

• drobne prace kamieniarskie (zdjęcie i osadzenie akcesoriów, wykucie liter itp.),

• drobne prace budowlane (konserwacyjne np. uzupełnienie spoin itp.)

§ 7

Do dysponowania wolnym miejscem w grobie ziemnym lub murowanym przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby, uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego spoczywającego w tym grobie według kolejności podanej w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. 2019 r. poz. 1473)

§ 8

1. Groby ziemne, murowane oraz miejsca rezerwowe pod groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.

2. Nie jest dozwolone murowanie ścian w grobie ziemnym, a tym samym przekształcanie grobu ziemnego w grób murowany.

3. Groby murowane winny być wybudowane w ciągu 12 miesięcy od uzyskania pisemnego zezwolenia i wniesienia stosownej opłaty za miejsce pod grób murowany. W przypadku przekroczenia tego terminu miejsce przechodzi ponownie do dyspozycji administratora cmentarza bez obowiązku zwrotu wniesionej opłaty.

4. Wprowadza się zasadę, iż pomniki i grobowce nie mogą przekraczać następujących wymiarów, w świetle zewnętrznych krawędzi :

a) pomniki i grobowce jednomiejscowe i dwumiejscowe w pionie

* nagrobek długość 2,20 mb , szerokość 1,00 mb

b) groby rodzinne, pomniki i grobowce dwumiejscowe :

* nagrobek długość 2,20 mb, szerokość do 2,00 mb

c) odległości pomiędzy grobami na ich długości i szerokości nie może być szersza niż  0,50 mb.

§ 9

1. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie jak również na miejscu zarezerwowanym pod grób i w ich otoczeniu spoczywa na założycielu grobu lub jego dysponencie.

2. Na terenie cmentarza komunalnego zakazuje się:

a) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

b) zaśmiecania terenu, w tym wysypywania odpadów poza pojemniki i zasieki do tego przeznaczone,

c) niszczenia zieleni, nagrobków i infrastruktury cmentarza,

d) zagospodarowanie otoczenia grobów i ustawiania ławek itp. Utrudniających komunikację i ruch pieszy bez zgody administratora cmentarza,

e) zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca pod grób,

f) przebywania na cmentarzu poza godzinami otwarcia cmentarza,

g) prowadzenia działalności handlowej na terenie cmentarza ,

h) umieszczania reklam,

i) sadzenia drzew i krzewów lub ich usuwanie bez zgody administratora cmentarza,

j) wjazdu na cmentarz, za wyjątkiem pojazdów związanych z funkcjonowaniem cmentarza oraz służb porządkowych, ratunkowych i sanitarnych,

k) przebywanie w stanie nietrzeźwym oraz spożywanie alkoholu,

3. Administrator cmentarzy może wyrazić zgodę na wjazd na teren cmentarzy innych pojazdów niezwiązanych z funkcjonowaniem cmentarzy w szczególności w przypadkach budowy i remontu pomników – nagrobków, grobów murowanych – grobowców pobierając z tego tytułu opłatę w wysokości określonej w stosownej uchwale Rady Miejskiej w Brzeszczach.

4. Na terenie cmentarza zakazuje się wykonywania prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych bez ich uprzedniego zgłoszenia Administratorowi Cmentarzy i uzyskania stosownego zezwolenia na wykonywanie tych prace.

§ 10

1. Na terenie cmentarza komunalnego działalność gospodarczą związaną z wykonywaniem prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych mogą prowadzić wyłącznie podmioty uprawnione do jej prowadzenia na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru sądowego.

2. Prace ziemne, kamieniarskie i budowlane mogą być wykonywane na cmentarzu komunalnym po uzyskaniu od administratora cmentarza pisemnego zezwolenia na wykonywanie prac.

3. Zezwolenie na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych wydaje się ściśle na jeden określony grób. W przypadku wykonywania prac jednocześnie przy kilku grobach, wymagane jest uzyskanie odrębnego zezwolenia na każdy z nich.

4. Zezwolenie na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych zachowuje ważność na okres 40 dni.

5. Wykonawcom prac zabrania się zastawiania dróg i przejść pojazdami, pojemnikami, materiałami budowlanymi i sprzętem oraz pozostawiania nieuporządkowanego terenu. Przygotowanie zapraw murarskich może odbywać się tylko w specjalnych pojemnikach.

6. Zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych do pojemników usytuowanych na terenie cmentarza. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz jest odpadem i zgodnie z ustawą o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 701 z późn. zm.) należy go wywieźć z terenu cmentarza i zagospodarować zgodnie z przepisami.

7. Wykonawca prac zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywanych przez niego prac.

8. Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.

9. Wykonawca przystąpienie i zakończenie prac zobowiązany jest zgłosić do administratora cmentarzy. Wywiązanie się z powyższego jest warunkiem ponownego otrzymania zezwolenia na wykonanie prac na terenie cmentarzy komunalnych.

§ 11

1. Na terenie cmentarza komunalnego działalność gospodarczą związaną z wykonywaniem pochówku mogą prowadzić wyłącznie podmioty gospodarcze uprawnione do tego na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru sądowego.

2. Działalność ta może być wykonywana po uzyskaniu od administracji cmentarza zezwolenia.

3. Zezwolenie na wykonywanie tych prac wykonawca pochówku poprzedza wniesieniem opłaty.

4. Zezwolenie na wykonywanie prac związanych z wykonywaniem pochówku wydaje się ściśle na jeden określony grób. W przypadku wykonywania prac przy jednocześnie kilku grobach, wymagane jest uzyskanie odrębnego zezwolenia na każdy z nich.

5. Wykonawca pochówku zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych przy tym.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1473).

up