Cmentarze komunalne w Brzeszczach

Cennik

UCHWAŁA NR XLVII/468/2022

RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH

z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych położonych

w Brzeszczach i w Jawiszowicach

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 13, art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2022 r., poz. 559 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity z 2021 r., poz. 679) Rada Miejska w Brzeszczach uchwala:

 

§ 1. Ustala się stawki opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Brzeszczach i w Jawiszowicach

w następującej wysokości:

 

1)      Opłata za miejsce na cmentarzu pod grób na 20 lat od daty pochowania lub wniesienie kolejnej opłaty za miejsce istniejące więcej niż 20 lat celem dalszego użytkowania:

 

Opłata za miejsce na cmentarzu pod grób na 20 lat

 

NETTO

BRUTTO

Grób ziemny jednomiejscowy

475,00 zł

513,00 zł

Grób ziemny dwumiejscowy w poziomie

687,50 zł

742,50 zł

Grób dla dzieci do lat 6

62,50 zł

67,50 zł

Grób ziemny trzymiejscowy w poziomie

1 025,00 zł

1 107,00 zł

Grób urnowy ziemny i dochówek w grobie za każdą urnę

231,49 zł

250,01 zł

 

 

2)      W przypadku pochowania następnej osoby w dzierżawionym grobie przed upływem okresu, o którym mowa w pkt 1 opłaty biegną na nowo. Uiszczona opłata zostanie uwzględniona przy naliczeniu opłaty za nowy okres.

 

3)      Za zachowanie istniejącego grobu na okres krótszy niż jak określony w pkt. 1 lecz nie krótszym niż 5 lat, opłata jest proporcjonalna do okresu zachowania miejsca.

 

 

4)       Opłata za miejsce na cmentarzu pod grób murowany - grobowiec na 99 lat od daty wykupu terenu:

 

 

Opłata za miejsce na cmentarzu pod grób murowany - grobowiec na 99 lat od daty wykupu terenu

 

NETTO

BRUTTO

Grobowiec jednomiejscowy

1 875,00 zł

2 025,00 zł

Grobowiec dwumiejscowy w poziomie

3 125,00 zł

3 375,00 zł

Grobowiec na urnę

347,23 zł

375,00 zł

 

5)      Za rezerwację miejsca na 20 lat:

 

Za rezerwację miejsca na 20 lat

 

NETTO

BRUTTO

Grób ziemny jednomiejscowy

810,19 zł

875,00 zł

Grób ziemny dwumiejscowy w poziomie

1 388,89 zł

1 500,00 zł

Grób na urnę

406,25 zł

438,75 zł

 

 

6)      Przy pochówku przed upływem okresu rezerwacji dopłaca się różnicę według stawek opłat określonych w pkt. 1 i pkt. 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)      Za jednorazowe wydanie zezwolenia na wybudowanie lub remont nagrobka, pomnika, grobowca:

 

Za jednorazowe wydanie zezwolenia na wybudowanie lub remont nagrobka, pomnika, grobowca

 

NETTO

BRUTTO

Grób jednomiejscowy

137,50 zł

169,13 zł

Grób dwumiejscowy w poziomie

212,50 zł

261,38 zł

Grób trzymiejscowy w poziomie

262,50 zł

322,88 zł

Grób na urnę

100,00 zł

123,00 zł

Grób dla dzieci do lat 6

100,00 zł

123,00 zł

 

 

8)      Za jednorazowe korzystanie z sali obrzędowej w Domu Pogrzebowym w Jawiszowicach w wysokości:

 

 

NETTO

BRUTTO

Za jednorazowe korzystanie z sali obrzędowej w Domu Pogrzebowym w Jawiszowicach

250,00 zł

270,00 zł

 

 

9)      Za jednorazowe korzystanie z Kaplicy w Brzeszczach w wysokości:

 

 

NETTO

BRUTTO

Za jednorazowe korzystanie z Kaplicy w Brzeszczach

125,00 zł

135,00 zł

 

 

 

 

10)  Za korzystanie z chłodni, za każdą rozpoczętą dobę:

 

 

NETTO

BRUTTO

Za korzystanie z chłodni za każdą rozpoczętą dobę – 1 doba

50,00 zł

54,00 zł

 

11)  Za wykopanie grobu:

 

Za wykopanie grobu

NETTO

BRUTTO

grób zwykły

700,00 zł

756,00 zł

grób głębinowy

800,00 zł

864,00 zł

grób pod urnę

300,00 zł

324,00 zł

Grób dla dzieci do lat 6

200,00 zł

216,00 zł

 

Wymienione stawki są stawkami maksymalnymi. W cenę wliczone jest wykopanie i zasypanie grobu oraz uformowanie mogiły.

 

12)  Opłata administracyjna przy każdorazowym pochówku:

 

Opłata administracyjna przy każdorazowym pochówku

NETTO

BRUTTO

opłata za utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu w tym: korzystanie z wody, wywozu nieczystości, energia elektryczna

162,50 zł

175,50 zł

 

13)  Opłata za jednorazowy wjazd pojazdów na cmentarz:

 

 

NETTO

BRUTTO

 Za jednorazowy wjazd samochodami do 3,5 t.

68,75 zł

84,56 zł

 

Opłata nie obejmuje wjazdu karawanów na czas ceremonii pogrzebowej oraz dowozu zwłok do chłodni. Zabrania się wjazdu na teren cmentarzy pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 t, których nie obejmuje opłata.

 

14)  Opłata za nadzór nad ekshumacją:

 

 

NETTO

BRUTTO

Nadzór nad ekshumacją

150,00 zł

162,00 zł

 

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/274/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek za korzystanie z cmentarzy komunalnych położonych w Brzeszczach i w Jawiszowicach .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: 41A09B96-EA96-4DC8-85E5-64165AB8DE05. Podpisany Strona 2

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzeszczach Zbigniew Kolasa

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: 41A09B96-EA96-4DC8-85E5-64165AB8DE05. Podpisany Strona 3

up